Algemene voorwaarden Condole Diensten

Voorwaarden voor het gebruik van de Condole website (www.condole.nl) en applicatie
De Condole website (inclusief Troostgeschenken webshop en ondernemersportaal) en Condole applicatie zijn eigendom van Condole, Kamer van Koophandel nummer 75242397 en gevestigd te Leusden (Nederland).   

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden (Voorwaarden) zijn van toepassing op ieder bezoek aan en ieder gebruik van de Condole website (inclusief Troostgeschenken webshop en ondernemersportaal), Condole applicatie en/of ieder ander product en/of dienst van Condole (hierna te noemen de Diensten). Bovendien zijn deze Voorwaarden van toepassing op alle informatie, adviezen, illustraties, afbeeldingen, geluiden, video’s, Blogs, diensten en alle andere informatie die via de Diensten wordt ingezien, gebruikt, verwerkt, gedeeld en/of gepubliceerd (Informatie).

Door deze Diensten te bezoeken en/of te gebruiken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden kunnen gewijzigd worden. Daarom adviseren wij u om deze Voorwaarden regelmatig door te nemen. Deze Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd in December 2021.

Informatie en aansprakelijkheid
Condole zorgt ervoor dat de Diensten – voor zover redelijkerwijs mogelijk – correct en zonder onderbreking functioneren en de Informatie die zij beschikbaar maakt via de Diensten – voor zover redelijkerwijs mogelijk – correct en up to date is. Condole is echter niet verantwoordelijk en garandeert niet dat de Diensten en/of Informatie correct en zonder onderbreking functioneren, dan wel correct, up to date en accuraat zijn, of dat de Diensten en/of de Informatie vrij zijn van fouten, malware en/of virussen.

Condole is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van het gebruik van de Diensten en/of enige Informatie, of de onmogelijkheid om de Diensten en/of Informatie te gebruiken, waaronder schade veroorzaakt door het onbruikbaar worden of verliezen van Informatie en/of Diensten, enige fout of onvolledigheid van Informatie en/of Diensten, of enige fout, malware en/of virussen, tenzij dergelijke schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Condole.

Condole is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van het gebruik van het contactformulier, inschrijfformulier, registratieformulier, aanmeldingsformulier of ondernemersportaal die onderdeel uitmaken van de Diensten of enige (negatieve) reactie met betrekking tot ervaringen en/of partnerschap die zijn gepubliceerd via de Diensten.

Condole is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid om gebruik te maken van enige elektronische vorm van communicatie met de Diensten, inclusief – maar niet beperkt tot – schade die het gevolg is van fouten met betrekking tot of vertraging van elektronische communicatie, onderschepping, manipulatie van elektronische communicatie door derden, of bij computer programma’s die gebruikt worden voor elektronische communicatie en/of de verzending van virussen.


Ontbindingsrecht van de Condole troostgeschenken webshop afnemer

De afnemer van de Condole Troostgeschenken webshop heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden, binnen 14 dagen na ontvangst van het product door afnemer/klant of vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger. Afnemer zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Afnemer zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor een juiste beoordeling van het product. Indien afnemer gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient afnemer dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan de Condole Troostgeschenken webshop te melden. De Condole troostgeschenken webshop verzend onverwijld een bevestiging van dit bericht. Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en (zover mogelijk) verpakking, aan Condole geretourneerd te worden, conform de door de Condole verstrekte duidelijke en redelijke retournering instructies. In geval van ontbinding van de aankoop door afnemer, komen de kosten van de retourzending voor rekening van de afnemer. Na ontbinding dient de afnemer uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het product, een melding te maken van de retournering en het eveneens binnen de 14 dagen na ontvangst, te retourneren. Condole vergoed de van de afnemer ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de aankoop.

Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:

  • Producten die door de Condole tot stand zijn gebracht na overeenkomstige wensen vanuit de afnemer;
  • Producten die voor afnemer gepersonaliseerd van aard zijn;
  • Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • Producten die snel kunnen bederven of verouderen;
  • Producten waarvan de prijs onderhevig is aan schommelingen op de financiële markt waarop Condole verder geen invloed heeft;
  • Producten welke zijn voorzien van een verzegeling en waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
  • Producten die onder de Condole troost-service vallen en onder die noemer zijn aangekocht.


Levering producten uit de Condole troostgeschenken webshop
Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer bij aankoop aan Condole kenbaar heeft gemaakt. Condole zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen na plaatsing van een bestelling aan de afnemer leveren, tenzij een langere leveringstermijn met de afnemer is overeengekomen. Condole zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering. De Afnemer heeft het recht zijn/haar aankoop te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Condole zal bij ontbinding van de aankoopovereenkomst, de van de afnemer ontvangen betaling uiterlijk binnen dertig dagen aan de afnemer vergoeden. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op de afnemer op het moment van bezorging aan de afnemer of een door hen vooraf aangewezen derde persoon.

Klachten en geschillen
Op overeenkomsten tussen de Condole troostgeschenken webshop en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk schriftelijk omschreven aan Condole worden gemeld. De bij Condole ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht aan de afnemer beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal Condole de afnemer hier tijdig over informeren en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen de afnemer (wel) een passende oplossing mag verwachten.

Verantwoordelijkheid van de gebruiker
De gebruiker van de Diensten is zelf ervoor verantwoordelijk dat zijn profiel, account en contact details correct en up to date zijn en om zijn wachtwoord geheim te houden. De gebruiker die Informatie publiceert en/of deelt via deze Diensten is verantwoordelijk voor (de inhoud van) deze Informatie. De Informatie die via de Diensten wordt gepubliceerd en/of gedeeld kan door derden worden ingezien en gebruikt. De gebruiker zal tijdens het gebruik van de Diensten in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en regelgeving handelen. Condole heeft het recht om uw bericht en/of uw account en/of uw bestelling en/of uw ondernemersportaal en/of enig Informatie op uw ondernemersportaal te verwijderen in het geval u niet in overeenstemming met deze voorwaarden handelt.

Intellectueel eigendom
Door Informatie via de Diensten te publiceren en/of delen verleent u Condole het gebruiksrecht om deze Informatie te gebruiken, reproduceren, opslaan en/of distribueren via de Diensten. Onverminderd het bovenstaande, blijft u eigenaar van alle (intellectuele eigendoms)rechten op Informatie die u op deze Diensten publiceert en waarvan u de rechtmatige eigenaar bent. Het is niet toegestaan om enige Informatie via de Diensten te publiceren en/of delen die (mogelijk) inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van enige partij.

Gebruikers mogen de Diensten en Informatie lezen en kopieën maken voor hun persoonlijke gebruik, bijvoorbeeld door middel van het opslaan of printen van deze Informatie. Enig ander gebruik van de Diensten of Informatie, bijvoorbeeld het opslaan, reproduceren van (een deel van) de Diensten in een externe internetsite, of het creëren van links, hypertext links of deeplinks tussen deze Diensten en een andere internetsite of applicatie, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Condole. Door gebruik te maken van deze Diensten verkrijgt de gebruiker geen recht tot het gebruik van het soundlogo, de muziek, het merk, beeldmerk, het beeldmateriaal in de vorm van foto’s, video’s en/of logo’s van Condole. Ook verkrijgt de gebruiker niet het recht om het boek, de artikelen en blogs aangaande “Carpe Diem…Juist Nu!” en/of blog artikelen van Condole over te nemen en/of elders te publiceren zonder voorafgaande toestemming vanuit Condole.

Ongevraagde ideeën
In het geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, bestaande uit tekst, afbeeldingen, geluiden, software, informatie of in enige andere vorm deelt met Condole via e-mail, het contactformulier, aanmeldformulier, inschrijfformulier, het ondernemersportaal of op enige andere wijze (Ongevraagde ideeën), heeft Condole het recht om deze Ongevraagde ideeën vrij te gebruiken, kopiëren, en/of commercieel te exploiteren zonder dat daar een vergoeding voor verschuldigd is, en Condole heeft geen verplichting om deze Ongevraagde ideeën vertrouwelijk te behandelen. Hierbij vrijwaar je Condole tegen enige aansprakelijkheid, acties, claims en schade die het gevolg is van het gebruik van Ongevraagde ideeën die inbreuk maken op intellectuele eigendoms(rechten) van een derde of die anderszins onrechtmatig is tegenover een derde.

Richtlijnen voor het delen van Informatie
We willen graag dat u Informatie via de Diensten deelt en/of publiceert, waarbij we echter wel een aantal richtlijnen hanteren die u in acht dient te nemen. Als u Informatie op de Diensten deelt en/of publiceert, dient u ervoor te zorgen dat u het recht heeft om dit te doen. U mag geen Informatie plaatsen waarvan u niet de eigenaar bent, of die mogelijk inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

Informatie die u op/ via de Diensten deelt en/of publiceert mag niet:
• fout, inaccuraat of misleidend zijn;
• inbreuk maken op enige toepasselijke wetten, regels, licenties of rechten van derden;
• schadelijk, bedreigend, lasterlijk, racistisch, of (etnisch) beledigend zijn;
• illegale activiteiten ondersteunen;
• seksueel expliciete afbeeldingen of uitingen bevatten;
• gewelddadig zijn;
• discriminerend zijn op grond van ras, geslacht, religie, seksuele geaardheid en/of handicap;
• schade veroorzaken aan personen of eigendommen, of op enige wijze de werking van de Diensten verstoren.

Condole heeft het recht om Informatie te verwijderen, indien deze Informatie naar de mening van Condole, niet in overeenstemming is met bovenstaande richtlijnen, of in het geval Condole een melding ontvangt van een derde dat de door een gebruiker geplaatste Informatie inbreuk maakt op rechten van deze derde. In het geval in strijd met relevante wet- of regelgeving wordt gehandeld, heeft Condole het recht om melding hiervan te doen bij de relevante autoriteiten en Condole zal meewerken met deze autoriteiten, onder andere door uw identiteit aan de relevante autoriteiten te verstrekken. Condole heeft het recht om uw identiteit aan een derde te verstrekken in het geval een derde claimt dat de Informatie die u va de Diensten heeft gedeeld en/of gepubliceerd inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van deze derde.

U staat ervoor in en garandeert dat enige bijdrage die u doet via de Diensten in overeenstemming is met bovenstaande richtlijnen. U vrijwaart Condole tegen alle acties die het gevolg zijn van Informatie die u op de Diensten hebt gedeeld en/of gepubliceerd, en die inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van een derde of op andere wijze onrechtmatig is ten aanzien van deze derde.

Prijzen en betaling

Zakelijke Gebruikers
De Zakelijke gebruikers bestaan uit de volgende sub-gebruikers; Uitvaartondernemers, Rouwspecialisten, Stichtingen en Partner bedrijven die onder de App onderdelen “Herinneringen op maat” en/ of “hulp bij het afronden van lopende zaken” vallen. Condole behoudt zich het recht voor om de prijzen voor de Diensten periodiek aan te passen. Zakelijke Gebruikers worden hierover vooraf schriftelijk geïnformeerd. Eventuele prijswijzigingen zullen niet van toepassing zijn op lopende gedenkpagina’s en/of abonnementsvormen maar wel op eventuele verlenging van de lopende Diensten. De genoemde prijzen voor Diensten zijn in euro’s en exclusief BTW. De betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. Facturatie vindt maandelijks plaats aan het einde van de maand.

Gebruikers Condole App
Condole behoudt zich het recht voor om de prijzen voor de Diensten periodiek aan te passen. Eventuele prijswijzigingen zullen niet van toepassing zijn op lopende Diensten. Maar wel op verlenging van lopende Diensten. Gebruikers worden hierover vooraf schriftelijk geïnformeerd. De genoemde prijzen voor Diensten zijn in euro’s en inclusief BTW. De betaling dient voorafgaand aan het activeren van de gedenkpagina / gedenkomgeving te geschieden.

Gebruikers troostgeschenken webshop
De genoemde/getoonde prijzen (voor de producten) in de Troostgeschenken webshop zijn in euro’s en inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden bij het afronden van de bestelprocedure bij het orderbedrag opgeteld.

De prijzen in de Troostgeschenken webshop zijn onder voorbehoud van zet en drukfouten. Condole kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele zet en drukfouten. Bij eventuele zet en drukfouten is Condole eveneens niet verplicht om u het product op basis van de foutief getoonde prijs te leveren.

Privacy en Cookie verklaring
Condole verzamelt en verwerkt persoonlijke data van al haar bezoekers van deze Diensten in overeenstemming met haar Privacy en Cookie verklaring.

Links
In de Diensten kunnen links worden opgenomen en/of gedeeld naar externe internet sites. Condole is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar een link is opgenomen, of die linken naar de Diensten. Privacy en Cookie verklaringen van Condole zijn niet van toepassing op de verwerking van uw persoonlijke data op of via een externe internet site.

Ongeldigheid (deel van de) Voorwaarden
Indien deze Voorwaarden deels ongeldig zijn, dan blijven partijen gebonden aan de Voorwaarden die wel geldig zijn. De ongeldige Voorwaarden worden in dat geval vervangen door geldige Voorwaarden die zoveel mogelijk overeenkomen met de inhoud en het doel van deze Voorwaarden. 

Producten en Diensten
In het geval u producten van Condole wilt bestellen of gebruik wilt maken van de door Condole aangeboden Diensten, wijzen wij u erop dat de algemene voorwaarden van Condole van toepassing zijn.

Toepasselijk recht
Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In het geval een geschil ontstaat over of in verband met deze Voorwaarden, zal deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht, Nederland, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen met Condole.